T-MobileKPNHiVodafoneTelfort

Algemene Voorwaarden Monditel B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(1) “Monditel.com”: Monditel B.V.
(2) “Opdrachtgever”: De afnemer van zaken en/of diensten van Monditel.com
(3) “Overeenkomst”: Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst, die die tussen Monditel.com en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
(4) “Order”: Elke opdracht van de Opdrachtgever
(5) “Producten”: Het onderwerp van één of meerdere Overeenkomsten
(6) “Provider”: De aanbieder van diensten op een netwerk voor draadloze telefonie.
(7) “Consument”: De natuurlijk persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik/privé gebruik zaken en/of dienste van Monditel.com afneemt.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Monditel.com, alsmede op de tussen Monditel.com en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Monditel.com overeenstemming is bereikt.

1.5. Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn, of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Monditel.com en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Monditel B.V., zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Monditel.com het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. Een aanbieding van Monditel.com bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de website, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.3 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand tussen Monditel.com en de Opdrachtgever :
- indien Monditel.com een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per email aanvaardt of indien Monditel.com zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de Order.
- in geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of offerte van Monditel.com, wanneer Monditel.com de opdracht binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

2.6 De Opdrachtgever is gehouden inzake de Overeenkomst met de betreffende Provider zijn abonnementsverplichtingen ter zake van de afgesproken minimale looptijd na te komen. De Opdrachtgever ontvangt bij een dergelijke Overeenkomst van Monditel.com een korting op de aangeschafte zaak, welke korting eerst definitief wordt na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde looptijd. Deze korting wordt door de Opdrachtgever aan Monditel.com gerestitueerd, indien de Opdrachtgever de looptijd niet volmaakt of zijn andere verplichtingen ter zake het abonnement niet nakomt. De Opdrachtgever verbindt zich hierbij uitdrukkelijk jegens Monditel.com deze verplichtingen na te komen.

2.7 De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Monditel.com met als onderwerp een (mobiele) telefoonaansluiting is een voorwaardelijke verbintenis. Een weigering van de Provider tot aansluiting van de Opdrachtgever is te beschouwen als ontbindende voorwaarde en zal strekken tot ontbinding van de Overeenkomst. In dit geval zijn alle door Monditel.com reeds geleverde prestaties te beschouwen als onverschuldigd betaald door Monditel.com en per direct opeisbaar. Reeds voldane betalingen door de Opdrachtgever zullen binnen twee weken op het rekeningnummer van de Opdrachtgever worden gerestitueerd.

2.8 Monditel.com is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider. Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider zijn de Algemene Voorwaarden van de Provider van toepassing. Indien de Opdrachtgever vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract mobiele telefonie dient de Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de Provider te wenden. Monditel.com kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.

3. Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd van de actie.

3.2 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten.

3.3 De prijzen van toestellen, de tarieven en de netwerkacties van de Provider wijzigen
regelmatig. De geldigheidsduur van de aanbieding staat vermeld op de website en in de brief die het contract vergezelt. Om gebruik te kunnen maken van een aanbieding dient het getekende contract en de overige benodigde bescheiden voor einddatum van de aanbieding in het bezit van Monditel.com te zijn. Monditel.com is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij TNT Post.

3.4 Contracten die te laat of buiten de looptijd van de aanbieding bij Monditel.com worden aangeboden kunnen niet in behandeling worden genomen onder de condities van de verlopen actieperiode. Er vindt geen activering plaats onder de nieuwe condities totdat de Opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft. Indien de condities van de nieuwe netwerkactie gelijkwaardig of beter zijn aan die van de verlopen actie dan wordt de Opdrachtgever zonder overleg geactiveerd.

3.5 Monditel.com behoudt zicht het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.

3.6 Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan Monditel.com dient plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop aan de Opdrachtgever contant te geschieden, of door overmaking op de bankrekening van Monditel.com te zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling Onder rembours of op factuur (indien afgesproken) plaatsvinden.

3.7 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Monditel.com het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Monditel.com toekomende rechten terzake.

3.8 Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door Monditel.com worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

3.9 Verrekening is niet toegestaan, tenzij Monditel.com de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.

3.10 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot afdoening van de langst openstaande vordering van Monditel.com tegen de Opdrachtgever en van alle verschuldigde rente en kosten die met de vordering in verband staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling een latere vordering betreft.

4. Levering, risico en eigendomsbehoud

4.1 Een eventueel door Monditel.com vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige ander actie jegens Monditel.com, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Monditel.com.

4.2 De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever Monditel.com zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.

4.3 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Monditel.com en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering van de zaken aan de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, verzending en verpakking e.d. bepaald door Monditel.com, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.

4.5 Monditel.com zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventueel gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever gerestitueerd. De gesloten Overeenkomst met de Provider kan niet worden ontbonden.

4.6 Monditel.com vergoedt geen abonnementskosten of activeringskosten over de periode dat de Opdrachtgever reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft over een door Monditel.com te leveren gsm-toestel of sim-kaart. Indien de levertijd vanaf het moment van activering langer beloopt dat zeven werkdagen dan kan de sim-kaart op verzoek van de Opdrachtgever in voorloop van de gehele bestelling reeds verzonden worden. De kosten van deze verzending komen voor rekening van Monditel.com.

4.7 Alle door Monditel.com geleverde zaken blijven eigendom van Monditel.com of diens leveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

5. Zichttermijn voor consumenten

5.1 Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Opdrachtgever, die tevens Consument is, het recht de zaak zonder vermelding van Redenen binnen zeven dagen na aflevering aan Monditel.com te retourneren.

5.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt zeven werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen.

5.3 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van zeven werkdagen zonder opgave van reden het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Monditel.com, binnen veertien dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de Consument trachten een gelijkwaardig product te leveren.

5.4 Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of ruilen.

5.5 Monditel.com aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij over over terugzending van tevoren schriftelijk, via fax of email op de hoogte is gesteld, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Monditel.com opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de Consument. Moditel.com neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

5.6 Wanneer aan de geleverde zaak een contract is gekoppeld van een Provider, dan heeft het in onderhavig artikel 5 bepaalde geen betrekking op dit contract. De Consument dient zich bij eventuele klachten over deze dienst te wenden tot de desbetreffende Provider.

6. Verzuim

6.1 Indien de opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met Monditel.com, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever, of stillegging, of liquidatie van diens bedrijf wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.2 In het geval van één van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is Monditel.com gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan Monditel.com toekomende rechten terzake, zonder dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

6.3 Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel benoemde nalatigheden, haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door Monditel.com niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Monditel.com gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door Monditel.com in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Monditel.com om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Monditel.com voortduurt, door de Opdrachtgever van Monditel.com geen nakoming kan worden gevorderd, terwijl Monditel.com gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

6.4 In het geval dat levering heeft plaatsgevonden voor daadwerkelijke aansluiting door de Provider dient de Opdrachtgever bij een eventuele weigering tot aansluiting de geleverde goederen terug in het bezit te brengen van Monditel.com. De kosten hiervan komen voor rekening van Monditel.com. In geen geval kan de Opdrachtgever de goederen langer dan nodig onder zich houden en dienen deze onverwijld na kennisgeving door Monditel.com terugbezorgd te worden. Indien de Opdrachtgever haar medewerking tot nakoming van de ongedaanmaking niet naar behoren vervult is Monditel.com gerechtigd om binnen acht dagen na ingebrekestelling over te gaan tot revindicatie van de zaken. Kosten hiervan en eventueel gederfde winst zullen voor rekening van Opdrachtgever komen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Monditel.com aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een ontoerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Monditel.com.

7.2 Monditel.com aanvaardt geen aansprakelijkheid terzake van eventuele rechten en verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst met de betreffende Provider.

7.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Monditel.com of van leidinggevende ondergeschikten van Monditel.com. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan Monditel.com op geen enkele wijze binden.

7.4 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Monditel.com geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Monditel.com in geval van overmacht.

8. Overmacht

8.1 Indien Monditel.com door een niet toerekenbare tekortkoming (Overmacht) niet aan haarverplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmachtstoestand.

8.2 In het geval van een Overmachtstoestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

8.3 Indien de Overmachtstoestand, anders dan in het geval van (niet) levering, langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft zowel de Opdrachtgever als Monditel.com het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de Overmachtstoestand dit rechtvaardigt. In het geval van (niet) levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmachtstoestand langer dan dertig dagen duurt.

8.4 Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Monditel.com niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van Monditel.com, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Monditel.com. Hieronder is in ieder geval inbegrepen het geval, dat Monditel.com door Een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder Overmacht wordt verder onder meer verstaan:

Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan.

Vertraagde of te late toelevering door één of meerdere leveranciers van Monditel.com.

Transportmoeilijkheden of belemmering van elke aard, waardoor het vervoer naar Monditel.com toe, of van Monditel.com naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd. De aanvraag van de Opdrachtgever wordt niet door de betreffende Provider geaccepteerd.

8.5 In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.

8.6 Monditel.com zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Monditel.com jegens de Opdrachtgever zou zijn.

9. Reclame

9.1 De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over de door Monditel.com geleverde zaal, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Monditel.com schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk twee dagen na aflevering van de zaak, per email dan wel per brief, te worden meegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van deze termijn wordt Monditel.com geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen.

9.2 Indien de Opdrachtgever binnen de genoemde termijn aantoont dat de zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt, heeft Monditel.com de keuze de zaak tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe zaak dan wel de factuurwaarde te restitueren.

9.3 Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Monditel.com geleverde zaak heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden vastgesteld.

9.4 In het geval van geringe afwijkingen van de bestelling, zoals in kleur, decoratie of maatvoering ten aanzien van de door Monditel.com geleverde zaak heeft de Opdrachtgever geen recht op reclame of andere aanspraken.

10. Garantie

10.1 Monditel.com garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

10.2 Op elk van de door Monditel.com geleverde zaken geldt de fabrieksgarantietermijn en de voorwaarden die de fabriek stelt aan de uitoefening van de garantie.

10.3 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op de garantiebepaling indien:
- de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Monditel.com zijn verricht.
- de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik
- de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of van andere buitenkomende oorzaken of onheilen
- de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd
- de Opdrachtgever de zaken op ander wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen

10.4 Monditel.com draagt op verzoek zorg voor de reparatie van een door Monditel.com geleverd defect toestel. De Opdrachtgever dient daartoe het toestel naar Monditel.com te zenden met daarbij gevoegd een kopie van de aankoopfactuur, een volledig ingevuld reparatieformulier (verkrijgbaar op http://www.monditel.com/) en een duidelijke omschrijving van de klacht c.q. het defect. De kosten voor het transport van het toestel naar Monditel.com komen voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor het transport van het gerepareerde toestel komen voor rekening van Monditel.com.

10.5 Monditel.com biedt het te repareren toestel aan bij een door de fabrikant aangewezen reparateur/servicedienst. Monditel.com is geen partij bij de beoordeling en afhandeling van de reparatie en kan tevens geen invloed uitoefenen op de duur van de reparatie.

10.6 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door Monditel.com geleverde mobiele telefoon bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt van een DOA: Dead on Arrival) DOA telefoons worden gerepareerd en niet omgeruild. Voor de reparatie van DOA’s gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere reparaties.

10.7 Monditel.com is gerechtigd ter reparatie aangeboden producten in bewaring te houden totdat de Opdrachtgever de eventueel uit de reparatie voortvloeiende kosten welke niet onder de garantie vallen heeft voldaan aan Monditel.com. Monditel.com behoudt zicht het recht voor na drie maanden de vordering via verkoop van het product te incasseren.

10.8 Tijdens de periode dat de Opdrachtgever geen beschikking heeft over het toestel worden eventuele abonnementskosten en belkosten op de gebruikelijke wijze in rekening gebracht door de Provider. Een defect toestel is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst en/of het contact mobiele telefonie.

11. Privacy

Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de Privacy Statement van Monditel.com (welke hier  toegankelijk is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

12. Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle ander aanbiedingen, Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Monditel.com en de opdrachtgever ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Monditel.com behoudt zich evenwel het recht voor vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de Opdrachtgever bij andere bevoegde instanties. Geschillen tussen Monditel.com en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Monditel.com te leveren of geleverde zaken en diensten, kunnen, zowel door Monditel.com als de Consument worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

12.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 1 december 2007.

Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Copyright Monditel